Labirintų parko lankymo taisyklės

LABIRINTŲ PARKO LANKYMO TAISYKLĖS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja Labirintų parko, kuris yra administruojamas įmonės UAB ,,Adovis”, įmonės kodas 303170815, (toliau – Parkas) lankytojų elgesio, pramogų ir įrenginių naudojimosi tvarką bei taisykles, Lankytojų teises, pareigas ir atsakomybę.

1.1. Kiekvienas Lankytojas, įsigydamas bilietą ir patekdamas į Parką, patvirtina, kad yra susipažinęs su Parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

1.2. Kiekvienas parko lankytojas ant rankos turi dėvėti apsilankymo dieną kasoje duotą apyrankę arba uždėtą antspaudą, jei kasoje nenurodoma kitaip. Lankytojui, ant rankos neturinčiam antspaudo arba apyrankės, parko darbuotojai turi teisę neleisti naudotis pramogomis. Ši taisyklė gali būti ne taikoma renginių metu, kuomet apsilankymo dieną lankytojams nėra dedami antspaudai arba apyrankės.

1.3. Apyrankės ir antspaudai galioja tik įsigyti ,,Labirintų parko” arba ,,Tokio kitokio miestelio” kasoje. Kilus plagijavimo įtarimams, personalas, dirbantis kasoje, turi teisę paprašyti parodyti bilieto įsigyjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

1.3. Už asmenų iki 16 metų ir/arba negalią turinčių asmenų saugumą bei parko taisyklių laikymąsį atsakingas teisėtas pilnametis atstovas (tėvai, globėjai ar kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 16 metų amžiaus, arba asmenį turintį negalią įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.

1.4. Jaunesni nei 14 metų amžiaus asmenys ir asmenys turintys negalią parko paslaugomis gali naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu.

1.5. Asmenys nuo 14 iki 16 metų amžiaus be lydinčio asmens parke gali lankytis tik kasoje pateikę galiojantį parko nustatytos formos tėvų arba globėjų pasirašytą raštišką sutikimą. Parko personalui sutikimas turi būti pateikiamas asmeniškai jį pasirašiusio asmens ir galioja sutikime nurodytą laikotarpį.

1.6. Prieš palikdamas vaiką nuo 14 iki 16 metų Pramogų parke, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti nustatytos formos sutikimą, kuriame būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad Sutikime pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą. Palikti vaiką Parke leidžiama tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam naudotis Parko teikiamomis paslaugomis ir vaikas laikysis visų parko ir pramogų naudojimosi taisyklių.

1.7. Vaikai iki 16 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis Parke tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių Taisyklių laikymąsi. Vienas suaugęs asmuo vienu metu gali lydėti ne daugiau kaip 10 nepilnamečių asmenų.

1.8. Tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikai elgtųsi taip, kad nesukeltų pavojaus ir žalos nei sau nei kitiems.

1.9. Visi lankytojai privalo laikytis parko lankymo ir saugumo taisyklių bei instrukcijų.

1.10. Parko taisyklės ir saugumo instrukcijos galioja kiekvienam parko lankytojui, personalui bei tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas parko teritorijoje.

1.11. Parko pramogomis turi teisę naudotis tik tie asmenys, kurie yra susipažinę su taisyklėmis ir jų griežtai laikytis.

1.12. Lankytojams griežtai draudžiama atlikti veiksmus, kurie prieštarauja Taisyklėms.

1.13. Lankytojas turi teisę pramogauti tik tam skirtose vietose ir tik tuomet, kai yra visiškai įsitikinęs, kad jo kelyje ar nusileidimo vietoje nėra kliūčių ir kitų Lankytojų, tik tokiu atveju, jeigu prižiūrėtojas davė leidimą naudotis pramogomis.

1.14. Lankytojas Parko pramogas privalo pasirinkti pagal savo turimus įgūdžius ir fizinį pajėgumą.

1.15. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę, ir atsako už tai, kad pasirinktas nusileidimo greitis, judesių trajektorija, kūno padėtis atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės jo svekatai bei kitiems Parko Lankytojams.

1.16. Lankytojui draudžiama kišti rankas ar kojas už rankenų ar spyruoklių, karuselių mechanizmų, kaboti užsikabinus už jų ar kitais būdais jas naudoti ne pagal paskirtį.

1.17. Lankytojas privalo sustoti arba pasišalinti iš pramogų/atrakcionų, jeigu pasijuto blogai, susižeidė ar dėl kitų priežasčių suabejojo savo jėgomis ar sveikatos būkle.

1.18. Ant vienos pramogos vienu metu gali būti tiek Lankytojų, kiek yra sėdimų vietų arba tiek kiek nurodyta saugumo instrukcijoje, esančioje šalia arba ant pramogos ar atrakciono.

1.19. Draudžiama lipti ant atrakcionų mechanizmo, laipioti konstrukcijomis ar kitaip gadinti Parke esantį inventorių.

1.20. Draudžiama atlikti gamtinius reikalus ne tualete.

1.21. Draudžiama vaikus iki 16 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros, pramogomis naudotis sunkesniems nei 120 kilogramų asmenims ir aukštesniems nei 2 metrų asmenims.

1.22. Draudžiama nepilnamečiams asmenims iki 18 metų vartoti alkoholinius gėrimus bei rūkyti.

1.23. Draudžiama grubiai ir nepagarbiai elgtis, triukšmauti poilsio zonose ir trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Parko paslaugomis ir pramogomis.

1.24. Draudžiama lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei.

1.25. Draudžiama parke lankytis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio.

1.26. Asmenims, turintiems širdies ligų, patyrusius galvos traumų, kaulų ir / ar stuburo lūžius ar turintiems kitų su žmogaus fizine, psichine ar moraline būkle susijusių ligų draudžiama naudotis atrakcionais ir pramogomis, kurie gali įtakoti patirtų traumų ar turimų ligų paūmėjimą.

  1. Pramogų ir atrakcionų naudojimosi taisyklės

2.1. Parke veikiančių pramogų naudojimosi taisyklės:

2.1.1. Traukinukas:

2.1.1.1. draudžiama traukinuku važiuoti be instruktoriaus;

2.1.1.2. draudžiama stovėti traukinuke jam važiuojant;

2.1.1.3. draudžiama lipti į važiuojantį traukinuką;

2.1.1.4. draudžiama išlipti iš traukinuko jam pilnai nesustojus.

2.1.2. Vaikiška karuselė:

2.1.2.1. ši karuselė skirta vaikams iki 13 m.

2.1.2.2. Be instruktoriaus priežiūros naudotis pramoga griežtai draudžiama.

2.1.2.3. Būtina užsisegti apsauginį diržą.

2.1.2.4. Veikiant karuselei privaloma stovėti už apsauginės tvorelės.

2.1.2.5. Aplinkiniams draudžiama liesti veikiančią karuselę.

2.1.2.6. Į karuselę draudžiama neštis maistą ir gėrimus.

2.1.2.7. Draudžiama nulipti nuo karuselės jai veikiant.

2.1.2.8. Draudžiama gyvūnams.

2.1.3. Safario traukinukas

2.1.3.1. Draudžiama traukinuku važiuoti be instruktoriaus leidimo.

2.1.3.2. Draudžiama stovėti traukinuke jam važiuojant.

2.1.3.3. Draudžiama lipti į važiuojantį traukinuką.

2.1.3.4. Draudžiama išlipti iš traukinuko jam pilnai nesustojus.

2.1.3.5. Veikiant karuselei privaloma stovėti už apsauginės tvorelės.

2.1.3.6. Aplinkiniams draudžiama liesti veikiančią karuselę.

2.1.3.8. Į karuselę draudžiama neštis maistą ir gėrimus.

2.1.4. Vaikiška vairavimo mokyklėlė

2.1.4.1. Skirta vaikams iki 50 kg svorio

2.1.4.2. Naudoti tik 1 Eur. monetas

2.1.4.3. Pramogos trukmė 3 min.

2.1.5. Vandens pagalvė

2.1.5.1. Vaikai iki 14 m. turi būti prižiūrymi pilnamečio lydinčio asmens

2.1.5.2. Nešokinėti suplyšus pagalvei

2.1.5.3. Jokio maisto ir gėrimų

2.1.5.4. Nerūkyti

2.1.5.5. Neavėti batų

2.1.5.6. Nešokinėti nėščioms moterims

2.1.5.7. Draudžiama gyvūnams

2.1.5.8. Nešokinėti turintiems bet kokių sveikatos sutrikimų

2.1.5.9. Jokių grumtynių ar kovų

2.1.5.10. Nebėgti i priešingas puses

2.1.5.11. Nesinaudoti lyjant lietui

2.1.5.12. Nedėvėti akinių

2.1.5.13. Jokių aštrių daiktų

2.1.7. Siaubo labirintas

2.1.7.1. Nerekomenduojama lankytis jautresnių nervų lankytojams, nes viduje esantys vaizdai gali šokiruoti.

2.1.7.2. Rekomenduojama lankytis asmenims nuo 16 m.

2.1.7.3. Nerekomenduojama asmenims, turintiems epilepsiją, klaustrofobiją.

2.1.7.4. Draudžiama bėgioti, stumdytis.

2.1.7.5. Draudžiama liesti, gadinti dekoracijas ir interaktyvius zombius.

2.1.7.6. Jokio maisto ar gėrimų.

2.1.7.7. Jokių aštrių daiktų.

2.1.7.8. Nerūkyti.

2.1.7.9. Jokių augintinių.

2.1.8. Milžino stalas

2.1.8.1. Ant skulptūros ir jos dalių lipti yra draudžiama.

2.1.9. RUPS atrakcionas

2.1.9.1. Atrakcionu nerekomenduojame naudotis lankytojams su širdies stimuliatoriais ir (ar) sergantiems širdies ligomis, nėščioms moterims ir tiems, kurių sveikatos būklė dėl naudojimosi atrakcionu gali blogėti.

2.1.9.2. Leidžiamas keleivių skaičius viename vežtuve 2 žmonės.

2.1.9.3. Vaikai iki 12 m. atrakcionu gali naudotis tik su lydinčiu ir jį prižiūrinčiu asmeniu.

2.1.9.4. Draudžiama su savimi turėti aštrius ir stambius daiktus (pvz. lazdas, skėčius ir kt.) ir (ar) gyvūnus.

2.1.9.5. Naudojantis atrakcionu susiriškite plaukus, neturėkite palaidų drabužių, kurie gali sukelti užsikabinimo, įtraukinimo ir kitus pavojus.

2.1.9.6. Šiame atrakcione yra naudojamos garsinės priemonės, kuriomis atrakciono operatorius teikia informaciją atrakcionu besinaudojantiems lankytojais.

2.1.9.7. Į atrakcioną galimą įlipti ir iš jo išlipti tik gavus atrakciono operatoriaus leidimą.

2.1.9.8. Atrakcionui pradėjus veikti privaloma sėdėti ramiai. Naudojantis atrakcionu draudžiama sukiotis, persisverti, atsisegti saugos diržą, atsistoti, stovėti, atsiklaupti.

2.1.9.9. Veikiant atrakcionui privaloma rankas ir kojas laikyti atrakciono vežtuvo viduje, neiškišant jų į išorę.

2.1.9.10. Draudžiama rūkyti, naudotis apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

2.1.9.11. Atsisegti saugos diržus ir išlipti iš atrakciono galima tik gavus atrakciono operatoriaus leidimą.

2.1.9.12. Atsisegti saugos diržus judant vežtuvui griežtai draudžiama.

2.1.9.13. Draudžiama įsivesti gyvūnus.

2.1.9.14. Draudžiama įsinešti bei vartoti maistą bei gėrimus.

2.1.9.15. Atrakciono operatorius pastebėjęs nesaugų lankytojo elgesį turi teisę nutraukti paslaugos teikimą lankytojui.

2.1.9.16. Labirintų pramogų parko darbuotojai nėra atsakingi už naudojimo taisyklių nesilaikymą ir dėl to atsiradusias pasekmes

2.1.10  ,,KOSMINIAI LAIVELIAI” atrakcionas

2.1.10.1. Atrakcionu nerekomenduojame naudotis lankytojams su širdies stimuliatoriais ir (ar) sergantiems širdies ligomis, nėščioms moterims ir tiems, kurių sveikatos būklė dėl naudojimosi atrakcionu gali blogėti.

2.1.10.2. Leidžiamas keleivių skaičius viename lėktuvėlyje 2 žmonės. Maksimalus bendras žmonių svoris 150 kg.

2.1.10.3. Vaikai iki 12 m. atrakcionu gali naudotis tik su lydinčiu ir jį prižiūrinčiu asmeniu.

2.1.10.4. Draudžiama su savimi turėti aštrius ir stambius daiktus (pvz. lazdas, skėčius ir kt.) ir (ar) gyvūnus.

2.1.10.5. Naudojantis atrakcionu susiriškite plaukus, neturėkite palaidų drabužių, kurie gali sukelti užsikabinimo, įtraukinimo ir kitus pavojus.

2.1.10.6. Šiame atrakcione yra naudojamos garsinės priemonės, kuriomis atrakciono operatorius teikia informaciją atrakcionu besinaudojantiems lankytojais.

2.1.10.7. Į atrakcioną galimą įlipti ir iš jo išlipti tik gavus atrakciono operatoriaus leidimą.

2.1.10.8. Atrakcionui pradėjus veikti privaloma sėdėti ramiai. Naudojantis atrakcionu draudžiama sukiotis, persisverti, atsistoti, stovėti, atsiklaupti.

2.1.10.9. Veikiant atrakcionui privaloma rankas ir kojas laikyti atrakciono lėktuvėlio viduje, neiškišant jų į išorę.

2.1.10.10. Draudžiama rūkyti, naudotis apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

2.1.10.11. Išlipti iš atrakciono galima tik gavus atrakciono operatoriaus leidimą.

2.1.10.12. Išlipti iš atrakciono ir įlipti į atrakcioną be instruktoriaus leidimo yra griežtai draudžiama

2.1.10.13. Draudžiama įsivesti gyvūnus.

2.1.10.14. Draudžiama įsinešti bei vartoti maistą bei gėrimus.

2.1.10.15. Atrakciono operatorius pastebėjęs nesaugų lankytojo elgesį turi teisę nutraukti paslaugos teikimą lankytojui.

2.1.10.16. Labirintų pramogų parko darbuotojai nėra atsakingi už naudojimo taisyklių nesilaikymą ir dėl to atsiradusias pasekmes

2.1.11. Esant Labirintų parko teritorijoje atrakcionų ar pramogų, kurios nėra įtrauktos į šį taisyklių sąrašą, visi lankytojai prieš jomis naudojantis privalo susipažinti su jų saugumo ir naudojimosi taisyklėmis, kurios yra pakabintos ant arba šalia į šį sąrašą neįtrauktos pramogos ar atrakciono.

2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios taisyklės:

2.2.1. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Parke išsidėsčiusiais įspėjamaisiais ženklais ir griežtai jų laikytis. Lankytojas, turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų, privalo kreiptis į Parko darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.

2.2.2. Lankytojas privalo laikytis parko personalo ir prižiūrėtojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.

2.2.3. Parko darbuotojai ir personalas nevykdo nepilnamečių asmenų priežiūros, o prižiūri bendrą tvarką Parke ir šių Taisyklių laikymąsi.

2.2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, taip pat pastebėtą inventoriaus gedimą, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.

2.2.5. Lankytojas įsipareigoja vykdyti parko personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Parke.

2.2.6. Dėl techninių kliūčių Pramogų parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

2.2.7. Lankytojui draudžiama savo elgesiu kelti pavojų sau ir kitų parko lankytojų sveikatai ir gyvybei. Draudžiama gadinti, laužyti parko inventorių bei augalus.

2.2.8. Lankytojas privalo būti apsirengęs patogia apranga ir avalyne, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant.

2.2.9. Asmenims turintiems sveikatos sutrikimų ar ligų, kurios gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (adrenalino, fizinės veiklos, šviesos, uždaros patalpos ir kt.), bei nėsčioms moterims naudotis parke esančiomis pramogomis ir atrakcionais yra draudžiama. Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 16 metų arba negalią turičių asmenų atžvilgiu užtikrina jį lydintis asmuo.

2.3. Lankytojų teisės:

2.3.1. Reikalauti, kad atsakingas Parko darbuotojas supažindintų su šiomis Taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant naudotis Parko teikiamomis paslaugomis.

2.3.2. Naudotis į bilieto kainą įskaičiuotomis Parko paslaugomis tik apmokėjus mokestį už apsilankymą šiame Parke ar kitais Parko nustatytais būdais įgijus teisę naudotis Parke teikiamomis paslaugomis.

2.4. Parko personalas turi teisę:

2.4.1. Į Parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių.

2.4.2. Bet kuriuo metu pakeisti Parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.

2.4.3. Paprašyti palikti parko teritoriją lankytojus, kurie, pažeidžia Parko taisykles ar Parke elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai Lankytojams negrąžinami.

2.4.4. Neleisti lankytojui, kuris pažeidžia pramogos ar atrakciono naudojimosi saugumo taisykles, naudotis pramoga ar atrakcionu.

  1. Lankytojo atsakomybė:

3.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė Parkui ir / ar tretiesiems asmenims, jų turtui ar sveikatai. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai arba negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai arba globėjai.

3.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių arba negalią turinčių asmenų supažindinimą su parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.

3.3. Lankytojas, nelaimingo atsitikimo metu patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Parko teritorijoje, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Parko darbuotojui, raštu nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu Lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

  1. Parko atsakomybė:

4.1. Parkas atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.

4.2. Parkas neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, jų pasekmes arba nuostolius ir nenagrinėja Lankytojo pretenzijų, atsiradusių Lankytojui pažeidus Parko taisykles ar teisės aktų nuostatas.

4.3. Parkas neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.

4.4. Lankytojui Parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl parko kaltės, parkas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Rekomendacijos lankytojams:

5.1. Parko administracija rekomenduoja Parke planuojantiems pramogauti Lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis Parke teikiamomis paslaugomis.

5.2. Atsižvelgiant į Parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių Lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos Lankytojams gali būti nerekomenduojamos. Dėl to bilieto kaina nėra perskaičiuojama.

5.3. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Parke teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.5.4. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių Taisyklių skyriuose ir/arba šalia pramogų ar paslaugų teikimo vietoje.

  1. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Parko personalas ar Parko pasitelkti tretieji asmenys turi teise fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytojus Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Parkui. Užfiksuotą medžiagą parkas turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams. Įsigydami bilietą Lankytojai patvirtina, kad susipažino ir sutinka su visomis parko taisyklėmis.

6.2. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų iš anksto nenumatytų aplinkybių.

6.4. Įsigydamas bilietą ir naudodamasis Parko teikiamomis paslaugomis Lankytojas sutinka ir savanoriškai prisiima visišką atsakomybę už savo ir globojamų asmenų saugumą ir sveikatą. Lankytojas patvirtina, kad suvokia, jog netinkamas naudojimasis pramogomis gali sukelti riziką ne tik jo ar jo globojamų asmenų sveikatai ir saugumui bet ir kitiems Parko lankytojams. Riziką gali sumažinti arba visiškai panaikinti jo paties ar jo globojamų asmenų besąlyginis šių taisyklių ir bendrų saugaus elgesio normų laikymasi.